BACTIM® VIGOR


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT

DO APLIKACJI DOGLEBOWYCH 

Efekty działania:

 • większy poziom odżywienia roślin w makro- i mikroelementy
 • poprawa właściwości fizyko-chemiczne gleby
  • wzrost bioróżnorodności
  • przyspieszenie procesów humifikacji i mineralizacji
 • większa masa i zasięg systemu korzeniowego roślin
  • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów doglebowych
 • większa odporność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • większe plony lepszej jakości.
Skuteczność preparatu Bactim Vigor
 
  BACTIM® VIGOR
Skład biopreparatu:
 
MIKROORGANIZMY
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus spp. GU 53,
Glomus spp. GM 24,
Glomus spp. GP 11,
Glomus spp. GC 41,
Rhizophagus spp. RI 31
 
 
10%
Bakterie i promieniowce:
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 19

 

 

7,5%
(10,2x107 jtk/g)

Grzyby ryzosferowe:
Trichoderma harzianum TH01
Trichoderma viride TV 03
Drożdże:
Pichia pastoris PP 5
Biopreparat BACTIM® VIGOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.

Biopreparat posiada atest PZH Nr PZH/HT-3248/2017 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Skuteczność preparatu Bactim Vigor 
Mechanizm działania BACTIM® VIGOR

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleb.

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe, w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizykochemicznych gleb.

Bakterie ryzosferowe i promieniowce odpowiedzialne są za ograniczenie możliwości zasiedlania systemu korzeniowego przez patogeny glebowe, wpływają także na jego niezakłócony rozwój przez cały okres wegetacji.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM® VIGOR:

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
 • skład produktu, dostosowany do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych. 
Instrukcja stosowania


 

Szczegółowe zalecenia

Uprawy
Zastosowanie
Dawki

Uprawy warzyw w gruncie

Preparat można zastosować poprzez:

• Opryskiwanie przed formowaniem redlin, siewem, sadzeniem roślin

• Fertygację

• Podlewanie rozsady i roślin wysadzonych na miejsce stałe

• Opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 - 21dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji. Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

2 kg/ha/ aplikację, łącznie 4-8 kg/ha/cykl uprawowy

Uprawy sadownicze: drzewa i krzewy owocowe

Preparat można zastosować poprzez:

• Fertygację

• Inkorporację

W pierwszym sezonie stosowania preparatu, prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji i wczesnym latem. Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 2 kg/ha.

Uprawy roślin ozdobnych w polu

Preparat można zastosować poprzez:

• Opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem

• Fertygację

• Podlewanie rozsady i roślin rosnących na miejscy stałym

• Opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji

Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą.

Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10 g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14–21 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.

Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

Ziemniaki

Preparat można zastosować poprzez:

• Opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków

• Opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin

Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

W przypadku braku możliwości deszczowania plantacji, wskazane jest zastosowanie preparatu w dawce co najmniej 4 kg/ha jednorazowo przed siewem lub sadzeniem roślin w polu.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI