BACTIM VIGOR


BIOAKTYWATOR POTENCJAŁU

MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO APLIKACJI DOGLEBOWYCH 

Efekty działania:

 • zwiększa poziom odżywienia roślin w makro- i mikroelementy
 • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
  • zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby
  • wzrost bioróżnorodności
  • przyspieszenie procesów humifikacji i mineralizacji
 • zwiększa masę i zasięg systemu korzeniowego roślin
  • wyższa odporność na stres suszy
  • lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów doglebowych
 • niższa podatność roślin na stresy abiotyczne i biotyczne
 • większe plony lepszej jakości.
Skuteczność preparatu Bactim Vigor
 
  BACTIM VIGOR
Skład preparatu:
 
SKŁAD BIOPREPARATU
ZAWARTOŚĆ
Grzyby mikoryzowe:
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
 
 
10%
Bakterie i promieniowce:
Bacillus subtilis BA 41
Streptomyces spp. SB 19

 

 

7,5%
10,2x107 jtk/g

Grzyby ryzosferowe:
Trichoderma harzianum TH01
Trichoderma viride TV 03
Drożdże:
Pichia pastoris PP 5
Biopreparat BACTIM VIGOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz mikroorganizmów patogenicznych dla roślin. Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Vigor 
Mechanizm działania BACTIM VIGOR

Grzyby mikoryzowe poprawiają zaopatrzenie roślin w ważne składniki pokarmowe w tym fosfor i cynk, wpływają także na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny, dzięki produkcji glomalin grzyby mikoryzowe przyczyniają się do utrwalenia gruzełkowatej struktury gleby oraz poprawy właściwości fizyko-chemicznych gleb.

Grzyby i bakterie ryzosferowe odpowiedzialne są za ograniczenie możliwości zasiedlania systemu korzeniowego przez patogeny glebowe, wpływają także na jego niezakłócony rozwój przez cały okres wegetacji.

Bakterie i promieniowce, dzięki syntezie hormonów roślinnych, silnie aktywują procesu wzrostu i rozwoju roślin, szczególnie korzystnie wpływają na regenerację i wzrost systemu korzeniowego uszkodzonego w trakcie sadzenia rozsady.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM VIGOR:

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
 • łatwa aplikacja, biopreparat BACTIM VIGOR może być stosowany przez
  • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
  • podlewanie roślin
  • fertygację
  • inkorporację
  • zabiegi dolistno/doglebowe
  • możliwość aplikacji także po wschodach i po posadzeniu roślin
 • skład produktu, dostosowany do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych
  • grzyby mikoryzowe
  • bakterie i promieniowce
  • grzyby Trichoderma
  • drożdże
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych. 
Instrukcja stosowania


 
uprawy
dawki
zastosowanie
uprawy warzyw 
w grunci
2 kg/ha/aplikację,
łącznie
4 – 8 kg/ha/cykl uprawowy

preparat można zastosować poprzez:
•    opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin 
•    fertygację
•    podlewanie rozsady i roślin wysadzonych na miejsce stałe
•    opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji
Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. 
Maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.

uprawy sadownicze: drzewa i krzewy owocowe preparat można zastosować poprzez:
•    fertygację
•    inkorporację
W pierwszym sezonie stosowania preparatu, prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji 
i wczesnym latem. 
Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. 
W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 
2 kg/ha.
uprawy roślin ozdobnych w gruncie preparat można zastosować poprzez:
•    opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem
•    fertygację
•    podlewanie rozsady i roślin rosnących na miejscy stałym
•    opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji
Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. 
Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
 
ziemniaki preparat można zastosować poprzez:
•    opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków
•    opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin 
Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
 
W pierwszych sezonach stosowania preparatu, powinno się stosować wyższe z polecanych dawek. W kolejnych latach 
z uwagi na poprawę parametrów gleby i wzrost jej bioróżnorodności można stosować niższe z polecanych dawek.