BACTIM RECEPTOR


MIKROBIOLOGICZNY PREPARAT DO APLIKACJI DOGLEBOWYCH OGRANICZAJĄCY SZKODLIWOŚĆ NICIENI

BIOAKTYWATOR ANTY NICIENIE 

Efekty działania:

 • ogranicza uszkodzenia systemu korzeniowego przez nicienie
 • zwiększa odporność roślin na choroby systemu korzeniowego
 • wpływa pozytywnie na wigor roślin
 • poprawia właściwości fizyko-chemiczne gleby
  • zwiększa aktywność mikrobiologiczną gleby
  • wzrost bioróżnorodności
  • przyspieszenie procesów humifikacji i mineralizacji
 • poprawia wielkość i jakość plonów owoców i warzyw
  • ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinach
  • powoduje wzrost zawartości enzymów, przeciwutleniaczy i polifenoli w plonie
  • zwiększa zawartość antyoksydantów w produktach spożywczy
Skuteczność preparatu Bactim Receptor
 
  BACTIM RECEPTOR
Skład preparatu:
Skład produktu
Zawartość mikroorganizmów
Grzyby mikoryzowe:
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
 
 
10%

Promieniowce:
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces spp. SC 42

 

 

 

 

8,5% 7,2x106 jtk/g

Grzyby saprofityczne:

Pochonia chlamydosporia PC 50
Biopreparat BACTIM RECEPTOR nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) ani organizmów patogenicznych dla roślin.
Mikroorganizmy zawarte w preparacie zostały pozyskane ze środowiska naturalnego.
Skuteczność preparatu Bactim Receptor 
Mechanizm działania BACTIM RECEPTOR

Grzyby oraz promieniowce szybko zasiedlają ryzosferę systemu korzeniowego zajmując przestrzeń wokół korzeni utrudniając tym samym atak nicieni oraz innych czynników chorobotwórczych. Grzyby z rodzaju Glomus wspierają procesy związane z pobieraniem składników pokarmowych zwiększając poziom odżywienia roślin.

Grzyby saprofityczne Pochonia chlamydosporia PC 50 posiadają zdolność do ograniczania uszkodzeń systemu korzeniowego powodowanych przez nicienie.

Promieniowce z rodzaju Streptomyces są zdolne do syntezy związków o właściwościach hamujących rozwój wielu czynników chorobotwórczych. Streptomyces spp. indukują dodatkowo naturalne mechanizmy obrony systemicznej roślin zwiększając ich odporność roślin na stresy biotyczne.

Agotechniczne aspekty stosowania BACTIM RECEPTOR:

 • zaszczepienie gleby oraz systemu korzeniowego roślin już na wczesnym etapie wzrostu roślin
  • ograniczenie szkodliwości nicieni już od wschodów i sadzenia rozsady
 • łatwa aplikacja, biopreparat BACTIM RECEPTOR może być stosowany przez
  • podlewanie rozsady (np. rozsada selera)
  • opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
  • fertygację
  • podlewanie roślin rosnących na stałym miejscu
  • inkorporację
  • zabiegi dolistno/doglebowe
  • możliwość aplikacji także po wschodach i po posadzeniu roślin
 • skład produktu, dostosowany do stanowisk zagrożonych przez nicienie
  • grzyby mikoryzowe
  • promieniowce
  • grzyby saprofityczne
 • jeden biopreparat dla wielu gatunków warzyw i roślin ozdobnych szczególnie zagrożonych przez nicienie.
Instrukcja stosowania


uprawy
dawki
zastosowanie
uprawy warzyw w gruncie (szczególnie zagrożone nicieniami
2 kg/ha/aplikację,
łącznie
4 – 8 kg/ha/cykl uprawowy
preparat można zastosować poprzez:
•    podlewanie rozsady, głównie selera korzeniowego
(roztwór o stężeniu 0,5%, 1,5-2 l cieczy na 1 tacę multiplatu)
•    opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin
•    fertygację
•    opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji
Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, formowaniem redlin preparat płytko wymieszać z glebą. 
Maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
uprawy sadownicze: drzewa i krzewy owocowe

preparat można zastosować poprzez:
•    fertygację
•    inkorporację
W pierwszym sezonie stosowania preparatu, prowadzić fertygację raz w miesiącu w trakcie trwania sezonu wegetacji, w kolejnych latach można stosować dwa zabiegi biopreparatem: wiosną po ruszeniu wegetacji 
i wczesnym latem. 
Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. 
W przypadku inkorporacji przy użyciu świdra wodnego, wprowadzać preparat w pobliże systemu korzeniowego w dawce jednorazowej 
2 kg/ha.
W uprawie warzyw pod osłonami w gruncie BACTIM RECEPTOR stosować po zakończeniu cyklu produkcji, jesienią w dawce 2 kg/ha, kolejny zabieg wykonać wiosną przed sadzeniem rozsady również w dawce 2 kg/ha. Preparat po zastosowaniu wymieszać z glebą, gleba w czasie stosowania preparatu powinna być wilgotna i mieć temperaturę co najmniej 10oC.

uprawy roślin ozdobnych w gruncie preparat można zastosować poprzez:
•    opryskiwanie gleby przed siewem, sadzeniem
•    fertygację
•    podlewanie
•    opryskiwanie roślin i gleby w trakcie wegetacji
Przy stosowaniu przed siewem, sadzeniem roślin, preparat płytko wymieszać z glebą. 
Ilość wody do fertygacji powinna wynosić 30-50 m3/ha, maksymalne stężenie biopreparatu powinno wynosić 10g/100 l wody użytej do fertygacji. Fertygację stosować w 14 dniowych cyklach. Łączną zaplanowaną dawkę preparatu podzielić na poszczególne cykle stosowania fertygacji.
Po zastosowaniu preparatu w trakcie wegetacji biopreparat płytko wymieszać z glebą przy użyciu pielnika lub innych narzędzi spulchniających, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
ziemniaki preparat można zastosować poprzez:
•    opryskiwanie gleby przed sadzeniem sadzeniaków
•    opryskiwanie gleby i roślin przed obsypywaniem roślin 
Biopreparat po zastosowaniu przez opryskiwanie płytko wymieszać 
z glebą, ewentualnie uprawę po stosowaniu preparatu deszczować przy użyciu kilku mm opadu na hektar.
W pierwszych sezonach stosowania preparatu, powinno się stosować wyższe z polecanych dawek. W kolejnych latach
z uwagi na poprawę parametrów gleby i wzrost jej bioróżnorodności można stosować niższe z polecanych dawek.

W przypadku braku możliwości deszczowania lepiej jest zastosować dawkę 4 kg/ha jednorazowo, przed siewem lub sadzeniem roślin